Radisson Blu Hotel, Sopot
Radisson Blu Hotel, Sopot, Sopot
Rezerwuj online
Zdjęcie recepcji Radisson Blu Hotel, Sopot

Regulamin Hotelu

tripadvisor
03 paź 2022
04 paź 2022

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Radisson Blu Hotel, Sopot (Hotel) i dotyczy wszystkich osób korzystających z  Usług  Hotelu oraz osób przebywających w Hotelu i na terenie nieruchomości Hotelu. Hotel znajduje się na nieruchomości w Sopocie, przy ulicy Bitwy pod Płowcami 54.
 2. Operatorem Hotelu jest Hossa.biz Sp. z o.o. (Usługodawca), z siedzibą w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000295112, NIP 5862206966, Regon 220520462.
 3. Usługi Hotelu oznaczają wszystkie usługi  świadczone dla Gości Hotelowych  przez Usługodawcę, zgodnie z niniejszym Regulaminem,  to jest  usługi hotelarskie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w tym  w szczególności:
 • wynajem pokoi hotelowych,
 • usługi gastronomiczne,
 • organizacja imprez,  spotkań okolicznościowych, konferencji itp.
 • wynajem sal konferencyjnych, restauracyjnych i bankietowych,
 • wynajem miejsca parkingowego.
 1. Gość Hotelowy oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług Hotelu.
 2. Zleceniodawca oznacza  podmiot (osobę  fizyczną,  osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną) korzystającą z Usług Hotelu na podstawie indywidualnej  umowy o świadczenie usług (Umowa o Świadczenie Usług). Do osoby fizycznej korzystającej z Usług Hotelu na podstawie i w ramach Umowy o Świadczenie Usług stosuje się odpowiednio  postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Gościa Hotelowego.  
 3. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia Usług Hotelu,  zasady przebywania przez Gości Hotelowych na terenie Hotelu, a także zasady odpowiedzialności Usługodawcy oraz Gości Hotelowych i odpowiednio Zleceniodawców w związku ze świadczeniem  i korzystaniem z  Usług Hotelu.
 4. Regulamin Hotelu stanowi  integralną część  umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie przez Gościa Hotelowego  rezerwacji, poprzez zapłatę zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej lub odpowiednio poprzez zawarcie przez Zleceniodawcę z Usługodawcą Umowy o Świadczenie Usług.   Dokonując w/w czynności Gość Hotelowy lub odpowiednio Zleceniodawca potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Hotelu jest dostępny w Recepcji hotelowej oraz na stronie internetowej www.radissonblusopot.pl

 

§2 REZERWACJA

 1. Rezerwacji pokoi i usług hotelowych można dokonać poprzez internetowe systemy rezerwacji, drogą telefoniczną, drogą poczty elektronicznej lub osobiście w Recepcji Hotelu. Rezerwacji może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio także do rezerwacji dokonywanych przez Zleceniodawców  w takim  zakresie,  w jakim Umowa  o Świadczenie Usług  nie  stanowi inaczej.
 3. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Usług (takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) oraz opłacenie w części lub w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. Gość Hotelowy jest zobowiązany do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie Usługodawcy informacji  niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd.
 4. W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed jego rozpoczęciem, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi Hotelowemu rezerwacji pokoju.
 5. W czasie dokonywania rezerwacji Usługodawca (lub pośrednik działający na rzecz  Usługodawcy) poinformuje Gościa  Hotelowego o:

a) głównych danych dotyczących rezerwacji,

b) cenie Usługi,

c) danych identyfikujących Usługodawcę,

d) konieczności dodatkowej płatności za usługi nie objęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Gościa Hotelowego  dodatkowych usług podczas pobytu w Hotelu,

e) warunkach anulacji rezerwacji.

 1. Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Gościowi Hotelowemu za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail potwierdzenie rezerwacji wraz z informacjami, o których mowa w ust. 5. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 5 informacje zostaną przekazane Gościowi Hotelowemu w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem Hotelowym sposób.
 2. W razie wymagania przez Usługodawcę  przedpłaty, powinna ona być zapłacona w uzgodnionym terminie na wskazany numer rachunku bankowego.
 3. W razie braku odnotowania przedpłaty w wyznaczonym terminie, Usługodawca  może anulować rezerwację.
 4. Płatności można dokonać gotówką, przelewem, kartą płatniczą, kredytową lub zgodnie z warunkami obowiązującymi u danego pośrednika.
 5. Usługodawca akceptuje następujące karty płatnicze: American Express, VISA, Mastercard, Maestro, Diners Club International, V Pay.
 6. Gdy Usługodawca  nie będzie w stanie zapewnić zarezerwowanego pokoju hotelowego, Gość Hotelowy zostanie niezwłocznie zawiadomiony. W takim przypadku Usługodawca zapewni zakwaterowanie w najbliższym hotelu o podobnym standardzie.  W tym przypadku Usługodawca pokryje również koszt jednego transportu w obie strony pomiędzy hotelem zastępczym i Hotelem.
 7. Rezygnacja z dokonanej przez Gościa Hotelowego rezerwacji powinna nastąpić w ten sam sposób, w który została dokonana.
 8. Rezygnacja z rezerwacji pokoju  hotelowego jest możliwa najpóźniej na 1 dzień przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu do godz. 12:00, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej.
 9. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 13 lub niestawienia się przez Gościa Hotelowego w Hotelu w deklarowanym dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu, Gość Hotelowy będzie zobowiązany do zapłaty opłaty rezerwacyjnej, chyba, że rezerwacja została dokonana w ramach oferty, której zasady stanowią inaczej.

 

§3 DOBA HOTELOWA, TERMIN POBYTU

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość  Hotelowy nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby hotelowej Gość Hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 9:00 w dniu pierwotnego wyjazdu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa Hotelowego w Hotelu w przypadku niedokonania pełnej płatności za dotychczasowy pobyt lub w przypadku nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu.
 6. W sytuacji, gdy Gość Hotelowy nie opuści pokoju po upływie terminu pobytu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa Hotelowego przez co najmniej dwóch przedstawicieli Usługodawcy, przy czym jednym z nich musi być Dyrektor lub Kierownik Działu. Spakowane rzeczy znajdą się w depozycie Hotelu i będą do odbioru w Recepcji.
 7. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w Recepcji hotelowej najpóźniej do godziny 12:00 na dzień przed planowanym wyjazdem. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, chyba że zasady wykupionej przez Gościa oferty stanowią inaczej.

 

§4 MELDUNEK I POBYT W HOTELU

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa Hotelowego jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
 2. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności meldunkowych.
 3. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość Hotelowy reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 4. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem, Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa Hotelowego za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
 5. Gość Hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w Recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym po uprzednim poinformowaniu przez Gościa  Hotelowego Recepcji, tylko w godzinach 7:00-22:00.
 7. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00
 8. Zachowanie Gości Hotelowych i osób korzystających z Usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości Hotelowych. Usługodawca  może odmówić dalszego świadczenia Usług osobie, która narusza tę zasadę.
 9. Usługodawca  może odmówić przyjęcia Gościa Hotelowego, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin  wyrządzając szkodę w mieniu Hotelu lub Gości Hotelowych albo szkodę na osobie Gościa Hotelowego, pracownika Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości Hotelowych lub funkcjonowania Hotelu.
 10. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa Hotelowego z uzasadnionych przyczyn.
 11. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. W przypadku naruszenia zakazu Gość Hotelowy może zostać obciążony karą porządkową w wysokości 500 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu, a także obowiązkiem pokrycia  kosztu  wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 12. Usługodawca informuje, że w Hotelu na Nieruchomości w strefach ogólnodostępnych (recepcja, lobby, restauracja, fitness, baseny, korytarze, centrum konferencyjne) został zainstalowany, ze względów bezpieczeństwa, system monitoringu z wykorzystaniem video-kamer.
 13. Zwracamy Państwa uwagę na konieczność noszenia maseczek w miejscach ogólnodostępnych.

 

§ 5 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każdorazowo, opuszczając pokój hotelowy, Gość Hotelowy ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa Hotelowego w pokoju, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń lub przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna,  świece itp.).
 3. W wypadku zauważenia pożaru Gość Hotelowy  powinien w  miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel Hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji.
 4. Do czasu przybycia straży pożarnej i/lub innych właściwych służb ratowniczych lub porządkowych odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w Obiekcie ponosi personel Hotelu.
 5. W każdym pokoju znajduje się plan ewakuacji, z którym Gość Hotelowy zobowiązany jest się zapoznać.
 6. W Hotelu funkcjonuje dźwiękowy system ostrzegawczy, który w razie zagrożenia informuje o koniecznych zachowaniach, jakie należy podjąć. Gość Hotelowy zobowiązany jest zastosować się do komunikatów przekazywanych przez system  a także  do poleceń i  instrukcji wydawanych przez pracowników Hotelu.  
 7. W pokoju hotelowym znajduje się sejf pokojowy. Zaleca się przechowywanie w nim dokumentów, gotówki, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, o ile przedmioty te nie zostały złożone przez Gościa Hotelowego  w sejfie hotelowym.   
 8. Usługodawca  nie ponosi  odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie  przedmiotów   złożonych  przez Gości Hotelowych w sejfie pokojowym, chyba że odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.   
 9. W Hotelu nie jest dozwolone poruszanie się na hulajnogach, jeździkach, rolkach i deskorolkach.

 

§ 6 USŁUGI HOTELU

 1. Usługodawca świadczy Usługi o standardzie zgodnym z kategorią Hotelu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości Usług Hotelu, Gość Hotelowy jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 • warunki do wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich Usług świadczonych przez Hotel,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa Hotelowego, a w jego obecności, tylko gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać  usunięte, Hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić powstałe niedogodności,
 • w przypadku opisanym powyżej lub naprawy uszkodzeń Gość Hotelowy zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.
 1. Hotel świadczy w cenie pobytu następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • możliwość korzystania z łącza internetowego,
 • przechowywanie w sejfie hotelowym zlokalizowanym na zapleczu Recepcji przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa Hotelowego w Hotelu, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego,
 • przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego),
 • zamawianie usługi transportowej.
 1. Na życzenie Gościa Hotelowego,   Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:
 • usługi gastronomiczne, w tym room service, minibar,
 • usługi SPA,
 • skanowanie, kserowanie i drukowanie dokumentów,
 • pranie i prasowanie
 • wynajem miejsca parkingowego.
 1. W Hotelu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA i Wellness. Zasady korzystania ze strefy SPA i Wellness określają  odrębne  regulaminy , dostępne  w Recepcji  Hotelu, Recepcji SPA i na stronie internetowej Hotelu. Gość Hotelowy powinien zapoznać się z treścią tych regulaminów przed skorzystaniem z usług oraz przestrzegać  ich postanowień.

 

 

§ 7 PARKING

 1. Na terenie nieruchomości Hotelu oraz poza terenem nieruchomości Hotelu znajdują się parkingi (Parking Hotelowy), z których korzystanie jest dodatkowo płatne. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca parkingowego. W przypadku braku rezerwacji miejsca parkingowego są one oferowane Gościom Hotelowym w ramach dostępności.
 2. Cena skorzystania z Parkingu Hotelowego wskazana jest w odrębnych regulaminach dla każdego z parkingu.
 3. Parking Hotelowy nie jest parkingiem strzeżonym.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa Hotelowego.
 5. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz zwierzęta pozostawione w pojeździe  niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na Parkingu Hotelowym, czy poza parkingiem w obrębie nieruchomości Hotelu.
 6. Zasady korzystania z Parkingu Hotelowego są określone w odrębnych regulaminach, dostępnych w Recepcji Hotelu.

 

§ 8 PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT

 1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie dopuszcza się możliwość przebywania w Hotelu zwierząt towarzyszących Gościowi Hotelowemu w czasie jego pobytu w Hotelu.
 2.  Gość Hotelowy zobowiązany jest do uzyskania zgody Usługodawcy na pobyt zwierzęcia w Hotelu przy dokonaniu rezerwacji.
 3. Na terenie Hotelu mogą przebywać wyłącznie zwierzęta domowe, psy i koty do 5 kg wagi. Pobyt zwierząt większych jest możliwy tylko po indywidualnym kontakcie i zgodzie Hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki/rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 4. Zakwaterowanie Gości Hotelowych ze zwierzętami jest możliwe jedynie w pokojach do tego wyznaczonych. W przypadku ich braku przyjęcie zwierzęcia nie będzie możliwe.
 5. Cena pobytu zwierzęcia w Hotelu zgodna jest z obowiązującym w hotelu cennikiem usług dodatkowych.
 6. Do Hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, odrobaczone, posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi, obowiązkowymi szczepieniami. Hotel ma prawo poprosić o okazanie książeczki zdrowia zwierzęcia. Może odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub w trakcie rekonwalescencji.
 7. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę, będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) Gość Hotelowy  obciążony zostanie dodatkowymi kosztami usług pralniczych. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie uszkodzona, Gość Hotelowy  jest zobowiązany do pokrycia kosztów odkupienia całego kompletu. 
 8. Wszystkie szkody w mieniu Hotelu bądź mieniu innych Gości Hotelowych oraz zabrudzenia wymagające dodatkowej pracy personelu, spowodowane przez zwierzę, będą wyceniane przez Hotel, a ich kosztami zostanie obciążony Gość Hotelowy, któremu zwierzę towarzyszy. 
 9. Gość Hotelowy  jest odpowiedzialny za zachowanie w Hotelu ciszy przez swoje zwierzę i nie zakłócanie spokoju innym Gościom Hotelowym. W przypadku powtarzających się skarg ze strony Gości Hotelowych bądź personelu, Hotel zastrzega sobie prawo żądania usunięcia zwierzęcia z Hotelu.
 10. W miejscach ogólnodostępnych Właściciel ma obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu.
 11. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren punktów gastronomicznych oraz rekreacyjnych. Zakaz obejmuje również przebywanie zwierząt na wewnętrznym i zewnętrznym placu zabaw dla dzieci. 
 12. Gość Hotelowy  będący właścicielem psa  jest zobowiązany do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie Hotelu oraz w jego otoczeniu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem lub żwirkiem.

 

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości Hotelowych  jako osoby korzystające z usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły  (w tym w szczególności w Umowie o Świadczenie Usług) inaczej.
 2. Gość Hotelowy powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane  przez Gościa Hotelowego do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym, znajdującym się na zapleczu Recepcji albo nie zostały złożone przez niego w sejfie pokojowym, chyba że  odpowiedzialność taka wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości (powyżej 50 000 PLN), znacznych kwot pieniężnych (powyżej 50 000 PLN), przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkodę polegająca na uszkodzeniu lub utracie rzeczy wniesionej przez jednego Gościa Hotelowego, jest ograniczona do wysokości stukrotności należności opłaty za dobę hotelową i nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotności  tej opłaty za jedną rzecz, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  

 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA HOTELOWEGO  I  ZLECENIODAWCY

 1. Gość Hotelowy odpowiada także za szkody wyrządzone zachowaniem osób pozostających pod jego nadzorem  (to jest osób niepełnoletnich),  osób, które zostały wprowadzone do Hotelu przez Gościa Hotelowego, a także za szkody wyrządzone przez zwierzęta (zgodnie z postanowieniem par.8).
 2. Zleceniodawca odpowiada (solidarnie z Gościem Hotelowym) za szkody wyrządzone przez Gości Hotelowych korzystających z Usług Hotelu  w ramach Umowy o Świadczenie Usług, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień  takiej Umowy.
 3. Jeżeli szczegółowe postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia Umowy o Świadczenie Usług nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Gościa Hotelowego i odpowiednio odpowiedzialność Zleceniodawcy za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, innym Gościom Hotelowym, personelowi Hotelu lub jakiejkolwiek innej osobie trzeciej  oparta jest na zasadach Kodeksu Cywilnego.     
 4. Goście Hotelowi  przebywający na  terenie Hotelu z dziećmi poniżej 13. roku życia powinni zapewnić stały nadzór nad takimi dziećmi, to jest zapewnić przed wszystkim, by dzieci  znajdowały się na terenie Hotelu w obecności Gościa Hotelowego i pod jego pieczą.
 5. Po zameldowaniu w Hotelu Gość Hotelowy  powinien zapoznać się z wyposażeniem pokoju oraz zachować je w stanie niepogorszonym.  W przypadku zauważenia zniszczenia, uszkodzenia, pogorszenia, braku funkcjonalności wyposażenia pokoju itp., Gość Hotelowy winien niezwłocznie zawiadomić Recepcję Hotelu. W przypadku braku takiego zgłoszenia  ze strony Gościa Hotelowego i stwierdzeniu  zniszczenia, uszkodzenia, pogorszenia, braku funkcjonalności wyposażenia pokoju itp. przez personel Hotelu, Gość Hotelowy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 6. Postanowienie ust.5 stosuje się odpowiednio także w przypadku zauważenia przez Gościa Hotelowego jakiegokolwiek zniszczenia, uszkodzenia, pogorszenia, braku funkcjonalności wyposażenia pokoju itp. w trakcie pobytu w Hotelu.
 7. Usługodawca  zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa Hotelowego kwotą stanowiącą równowartość odszkodowania  należnego  Usługodawcy  za wyrządzoną przez Gościa Hotelowego szkodę, za którą Gość Hotelowy ponosi odpowiedzialność,   stwierdzoną po jego wyjeździe.   W przypadku braku  możliwości obciążenia karty  (np. w skutek braku danych karty), Usługodawca ma prawo dochodzić naprawienia szkody przez  Gościa Hotelowego  w każdy wybrany przez siebie, prawnie dopuszczalny sposób. 
 8. W przypadku naruszenia przez Gościa Hotelowego postanowień Regulaminu, Usługodawca może odmówić świadczenia dalszych Usług Gościowi Hotelowemu i zażądać od niego opuszczenia  Hotelu. Gość Hotelowy jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądania  Usługodawcy, uregulowania należności za pobyt i  inne Usługi Hotelu  oraz  (o ile ma to zastosowanie)  do zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę  oraz do opuszczenia Hotelu.
 9. Usługodawcy przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa Hotelowego do Hotelu, dla zabezpieczenia wierzytelności Usługodawcy z tytułu  opłat,  wynagrodzeń i odszkodowań  należnych z tytułu świadczonych Usług Hotelu. 

 

§ 11 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione w pokoju hotelowym po wyjeździe Gościa Hotelowego będą - po otrzymaniu  dyspozycji od Gościa Hotelowego  - odesłane na adres przez niego wskazany i jego koszt.
 2. W przypadku braku takiej dyspozycji ze strony Gościa Hotelowego, Usługodawca  przechowuje pozostawione rzeczy przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie uważa się, że rzeczy pozostawione zostały przez Gościa Hotelowego z zamiarem porzucenia i przechodzą  na własność Usługodawcy, który w szczególności   może przekazać  je  na cele charytatywne.
 3. Pozostawione  przez Gościa Hotelowego w pokoju  hotelowym  artykuły spożywcze będące w zamkniętych opakowaniach lub butelkach będą przechowywane przez 24 godziny od chwili opuszczenia Hotelu przez Gościa Hotelowego. Po tym terminie, w odniesieniu do takich artykułów stosuje się postanowienia ust.2 zd.2

 

§ 12 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel posiada możliwość pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość Hotelowy  będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 4. W pokojach hotelowych funkcjonuje system kart wejściowych do pokoi. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 PLN brutto.
 5. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia Usług Hotelu. Administratorem danych osobowych jest Hossa.biz Sp. z o.o.  Pełna informacja o polityce danych osobowych Hotelu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest na stronie  www.radissonblusopot.pl oraz w Recepcji.
 6. Na terenie Hotelu zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 7. Na terenie Hotelu zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 8. Gościom Hotelowym nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz  ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości Hotelowych.

 

§ 13 REKLAMACJE I SPORY

 1. Wszelkie uwagi związane z pobytem należy zgłaszać do Recepcji Hotelu (telefonicznie lub osobiście). Będą one rozpatrywane w trybie natychmiastowym przez kierownictwo Hotelu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Hotelu powinny być składane przez Gości Hotelowych  pisemnie na adres e-mail:  info.sopot@radissonblu.com
 3. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, w każdym razie nie później niż w terminie 3 dni od daty takiego zdarzenia, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia opuszczenia Hotelu przez Gościa Hotelowego.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację  i  informuje Gościa Hotelowego  o sposobie jej  załatwienia  pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tej poczty wskazany w reklamacji,  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa Hotelowego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem Hotelowym a  Usługodawcą  jest sąd właściwy dla siedziby  Usługodawcy.

 

§ 13 ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana jest skuteczna od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.radissonblusopot.pl i wyłożenia go w Recepcji Hotelu. 
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie serwis używa plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień plików cookies. Więcej szczegółów tutaj.

Ustawienia
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane